• นายประจักร เหิกขุนทด

  ผู้อำนวยการ
 • นางอุลัยวรรณ พงศ์ณภัทรสกุล
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
 • นางสาววันวิสาข์ แสนอาจ
  ทันตแพทย์ชำนาญการ
 • นางลุนนี ราชไชย
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางขวัญทิพย์ อุปรีย์
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางมณีรัตน์ ประจันนวล
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางบุญสว่าง พิลาโสภา
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวแสงจันทร์ ศรแผลง
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวนัทธมณ พันธ์แก้ว
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางสาวแสงระวี พลภูเมือง
  นักเทคนิคการแพทย์
 • นางสาวสินธนา ศรีแพน
  แพทย์แผนไทย
 • นายณัฐพล จันทร์ศรีโคตร
  นักกายภาพปฏิบัติการ
 • นางเกษมะณี ไชยรบ
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางวรรณี เสนาราช
  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 • นางอุทิศ ศรีนุกูล
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ติดต่อสมาคม

 • ที่อยู่:87 หมู่ 9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

 • เบอร์โทร:042-786030

 • Email: admin@songdaohospital.go.th

Follow Us