รูปภาพกิจกรรม : โรงพยาบาลส่องดาว

ขับเคลื่อนนโยบาย3ก. กิน กระตุ้น กระตุก

15 มกราคม 2562 : เข้าชม 100 ครั้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้สาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

28 มีนาคม 2562 : เข้าชม 118 ครั้ง

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

28 มีนาคม 2562 : เข้าชม 112 ครั้ง

ขอเชิญชวนผู้รับบริการทุกท่านมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดบริการผู้ป่วยนอก

10 มิถุนายน 2562 : เข้าชม 66 ครั้ง

ขอเชิญผู้บริการทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบริการโรงพยาบาลส่องดาว

18 มิถุนายน 2562 : เข้าชม 71 ครั้ง

โครงการบูรณาการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย

21 มิถุนายน 2562 : เข้าชม 80 ครั้ง

ประชาคนโรคไข้เลือดออกในชุมชน

21 มิถุนายน 2562 : เข้าชม 74 ครั้ง

อบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยภัย62

1 กรกฎาคม 2562 : เข้าชม 76 ครั้ง

กิจกรรมอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ลดไข้เลือดออก

22 สิงหาคม 2562 : เข้าชม 108 ครั้ง

รับประเมิน Re-acc HA&DHSA

12 กันยายน 2562 : เข้าชม 129 ครั้ง

Big​ ​Cleaning​ Day​ ป้องกันเชื้อโควิด19​

9 เมษายน 2563 : เข้าชม 86 ครั้ง

ติดต่อสมาคม

  • ที่อยู่:87 หมู่ 9 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร 47190

  • เบอร์โทร:042-786030

  • Email: admin@songdaohospital.go.th

Follow Us